Yapı kredi kredi kartı borç öğrenme

Yapı kredi kredi kartı borç öğrenme

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama MİMARLIK dergisinde “mimarlık eleştirisi” yazılarına, 2010 Ulusal Mimarlık Ödülleri’nde ödül alan / ödül adayı olan yapılarla devam ediyoruz. Yazar, 1998 yılında John McAslan ve Ortakları’nın tasarladığı YKB Bankacılık Üssü’nü “arka plan”, Teğet Mimarlık tarafından tasarlanan ve ödüle değer görülen YKB Akademisi’ni “arka planın şifrelerini çözen ve açığa çıkaran figür” olarak ele alıyor.

 

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Bu yazı, Yapı Kredi Bankası (YKB) Bankacılık Akademisi üzerine bir çözümlemedir. Çeşitli ödüller1  alan yapı, finans kuruluşları ile gireceği rekabette, bankacılık süreçlerinin teknolojik altyapısını  oluşturmaya yönelik stratejileri geliştirmek için tasarlanan Gebze’deki YKB Bankacılık Üssü’ne bir ektir.

1990’lı yılların sonunda çekilen reklam serisinde rakip kuruluşlar, bankacılık alanında geliştirilen yenilikleri ele geçirmek üzere üsse casus kamera yerleştirip yapıyı uzaktan takip ederler. Bu yazının başlığına esin kaynağı olan reklam serisi uzaktan izlenen ama ulaşılamayan, kendini gizleyen bir üssü resmeder. Bugün üssün gizli şifrelerini, kurallarını çözerek “ulaşılır” ve “görünür” kılan Akademi binasıdır. Bu nedenle, Akademi binası üzerine bir çözümleme “arka planı” (Üs) olmadan ve anlaşılmadan yapılamaz. Bu anlmada Üs, bu yazının da arka planını oluşturmaktadır. Akademi ise arka planın şifrelerinin çözen ve açığa çıkaran ”figür”ü olarak ele alınır.

YKB BANKACILIK  ÜSSÜ: ALTYAPISAL ÇERÇEVE

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama 1998 yılında kullanıma açılan Üs, John McAslan ve Ortakları tarafından tasarlanmıştır.2Architectural Review dergisinin “Orta Doğu” başlıklı sayısında yayımlanan makalede, üstü kapalı iç sokaklarıyla geleneksel pazar yerine gönderme yaptığı belirtilen yapı, “Orta Doğu mimarlığına çağdaş bir katkı” olarak sunulur.3 Yapının kullanıma açılmasıyla bankanın reklamları burada çekilir; Üs bankacılık anlayışında yeniliğin temsili olarak “yeni yüzyılın gereksinimini olan altyapı ihtiyacını karşılayan” ve “bankanın teknoloji mimarisini değiştiren” bir yapı olarak sunulur. Rakiplerin yapı içerisine casus kamera yerleştirmesini konu eden reklam serisi, Akademinin konumladığı, o zaman için boş olan noktayı odağa alarak Üsse uzaktan bakan bir imajla sonlandırılır.4 Geleneğe vurgu yapan makale ile yenilik ve değişimi öne çıkaran reklamlardaki birbirini tamamlayan farklı algıların ortak noktası, Üste kullanılan teknolojinin mimarisidir.

Endüstriyel peyzaj içerisinde yer alan ve arsayı bölen dar bir vadi üzerinden geçen köprüyle ulaşılan yapı grubu, yapay bir topografya üzerine kurulmuştur. Üs, dışarıdan bakıldığında gösterişten uzak, kendini gizleyen, “söz”süz, “yön”süz, “yer”siz ve fakat içeriden baktığınızda teknolojinin abartılı kullanımıyla kendini dışa vuran, gösterişli ama içe dönük bir yapıdır.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Yapı grubu, 10 adet  35 x 35 metrelik avlulu bağımsız ofis  birimlerinin 10  metrelik iç  sokaklar ile  bir  araya gelmesinden oluşmaktadır. Batı ve güney köşedeki, 35 x 35 metre kare plan olarak izleri bırakılan fakat inşa edilmeyen ofis birimleri bitmemişliği vurgulamakta, yapının zaman içinde ihtiyaca göre çoğalarak, eklenmeler ile büyüme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Dışarıya sır vermeyen bu yapı mimari sözünü, bağımsız birimlerin nasıl ekleneceği ve neyin tekrar edeceği konusunda kompozisyona dair ilkeleri koyarak söylemektedir. Yapı geometrik ilişkiler sistemini kuran bir dolaşım ve işleyiş şeması niteliğindedir. Yapılacak eklemeler ve tekrar için belirlediği ilkeleriyle dayatmayan ama yol gösteren, farklı mimarların da mevcut olana eklemlenebileceği “altyapısal bir çerçeve” kuran “şema yapı” olarak çalışmaktadır. Bankacılığın teknolojik altyapısını oluşturacak stratejileri geliştirmesi amaçlanan Üs, mimari anlamda da altyapısal bir çerçeve çizmektedir. Bu çerçeveyi oluşturan elemanlar, ızgara plan6, iç sokak ve merdiven kovasıdır. Elemanları biraraya getiren ve tekrar eden ilkeler çerçevenin sistemini kurar. Asgaride tutulan bu rasyonellik, arka planda süreklilik sağlayarak ek yapılara mekânsal ve biçimsel bir kısıtlama getirmeden sadece birimleri birbirine bağlamaktadır. Mevcut çerçevenin en önemli ilkesi, yeni birimlerin iç sokak ile ilişkilenerek yapı grubuna eklenmesidir. Bu ilişkinin nasıl kurulacağı ise mimarın seçimi olacaktır.

Izgara (grid), “söz”süz, “yer”siz, “zaman”sız ve “anonim”dir diyen Rosalind Krauss’a göre kendinden başka bir şeye işaret etmez, kendine referanslıdır.7 Endüstriyel peyzaj içerisinde yer alan Üs kendi referans sistemini üreten bir yapıdır, çevresel tek belirleyici arsanın sınırlarıdır: Izgara, mekân örgütlenmesi ve büyüme için bir altlık kurar, bağımsız birimleri üretir. Izgara plan, kayıp merkezi ve hiyerarşiyi, yönsüzlüğü, “yer”sizliği, bitmemişliği ve büyümeyi ifade eder. Mekânsal düzenlemeler iç sokaklar sistemiyle belirlenir. Sokaklar bir duvarın tuğla blokları arasındaki derz görevini gören, bağımsız birimleri birbirine bağlayan ve aynı zamanda ayıran dolgudur. Servislerin (merdiven kovaları ve ıslak hacimler) ofis birimlerinin dışına alınarak sokak üzerinde otonom elemanlar olarak konumlandırılması, kapalı ofis hacimlerini rahatlatan ve özgürleştiren bir tutumdur.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama McAslan’ın bankacılıkla ilgili işlevleri, sosyal alanları ve servisleri barındıran bir yerleşke olarak tasarladığı Üs,
1950’li yıllarda Team 10 üyelerinin projelerinde uyguladığı ızgara plan, iç sokak, tekrar eden birimler, kümeler, eklenme, çoğalarak büyüme gibi bazı tasarım ilkelerini hatırlatmaktadır. 1960’larda Allison ve Peter Smithson tarafından “sürekli arka plan” (permanent background8), 1990’ların sonunda ise Stan Allen tarafından “yönlendirilmiş alan” (directed field9) kavramlarıyla tartışılan konu bütüncül bir sürecin tasarımıdır: Sabit yapı elemanları ve örgütlenme ilkelerini belirleyen (altyapısal) çerçeveyi oluşturarak, zaman boyutunu sürece dahil eden; yapıyı değişime, büyümeye eğilimli kılan; farklı mimarların katkıda bulunabileceği bir tasarım anlayışından bahsedilir. Eklenerek büyümeye eğilimi olan Bankacılık Üssü’nün arka planda tariflediği altyapısal çerçeve, bütüncül bir tasarım sürecinin en önemli garantisidir.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Akla gelen ilk sorulardan biri, McAslan’ın zaman içinde büyüme ihtiyacı olacağı öngörüsünden hareketle yapı grubunu tasarlarken, neden özellikle bu iki köşeyi boş bırakmayı tercih ettiğidir. Bağımsız birimlerin kompozisyonu arsanın sınırını oluşturan ıstanbul-Ankara Karayolu ve arsayı bölen dar vadiye göre belirlenmiştir. Boşlukların ise köprü ile ulaşılan ana girişin simetrik olarak her iki köşesini tutuyor olması, yer seçiminin tesadüfi olmadığını düşündürmektedir. Bu, bağımsız birimlerin farklılaşmadan ve tekdüze tekrar ettiği mevcut durumda ana girişi ön plana çıkarmak için yapılan bir hamle olarak görünmektedir. Boşlukların farklı topografik özelliklere sahip olması daha sonra yapılacak ekler için en önemli belirleyicidir. Batı köşe topografyanın keskin düşüş yaptığı bir konumda yer alırken, güney köşe topografyanın yükseldiği bir konumdadır.

YapıKredi Borç Öğrenme

YapıKredi Borç Öğrenme

EK YAPILAR

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama 2007 yılında Üssün yeni yapılacak eklentilerle büyütülmesine ve ilk etapta, bankanın Türkiye çapında kurum içi eğitimlerinin verileceği bina olarak Akademinin, batı köşede yer alan boşluğa inşa edilmesine karar verilmiş. Teğet Mimarlık’ın ortakları Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar tarafından tasarlanan Akademi, 2009 yılında hizmete açılmıştır.10 Aynı ekip tarafından çok kısa bir süre sonra ikinci etapta öngörülen diğer eklentiler tasarlanmış ve kullanıma açılmış, mevcut sokakların canlandırılması için öneriler geliştirilmiştir. Güney köşedeki ek yapı, bankanın arşiv-çağrı merkezi-restoran (AÇMR) işlevlerini yüklenmektedir. Spor salonu eklentisi, servis avlusu olarak kullanılan alanda mevcut betonarme taşıyıcılar üzerine oturtulan çatı kirişleriyle oluşturulmuş bir mekândır. Bu eklentiler Üssün yerleşke kimliğini daha da pekiştirmiştir.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Akademi binasını, farklı etaplarda yapılan eklentilerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve McAslan’ın yerleşkesi içe risindeki konumlarını düşünerek değerlendirmek gerekir. Yerleşkeye yaklaşımda ilk algılanan ve topografyanın düştüğü noktaya 10 metrelik konsol yaparak açılı konumlanan Akademi “figür” olarak ortaya çıkar. Buna karşılık, AÇMR ve spor salonu mevcut yerleşkenin çatı kotunu devam ettirir. Topografyanın yükseldiği noktaya oturan AÇMR, araziye saplanıp doğanın içinde kaybolur, yerleşkeyle bütünleşir ve eksik olan arka planı tamamlayarak Akademinin figür olarak öne çıkmasını destekler.

Yerleşkede yer alan birbirine eş 10 adet birimden farklılaşarak tasarlanan Akademi binasıyla ilgili sürece dair bir bilgiyi vermek yerinde olur. Üssün geliştirilmesi yönünde verilen karardan sonra Akademinin tasarımı için ilk önce yerleşkenin mimarı McAslan’dan öneri istenir. McAslan önerisinde, batı uçtaki boşluğa bir tane daha
35 x 35 metrelik bir birim koymaz: Mevcut sokağı devam ettiren, fakat bu sokağa dik saplanan ikincil iç sokakları ile tekrar eden birimlerden farklılaşan, kompozisyonu değiştiren bir öneri getirir. Öneri, “McAslan ek bina olarak tekrar eden birimlerden bir tane daha koysaydı bu projeyi tasarlamazdık”11 diyen Akademi binasının mimarlarını rahatlatmıştır.

AKADEMi-ÜS ÜZERiNE ÇÖZÜMLEME

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Akademinin Üssün batı köşesine konumlanmasıyla ortaya çıkan figür-arka plan ilişkisi, yerleşke içerisinde farklı bir şekilde öne çıkar. Yerleşkenin dışarıdan algılanan sert ve gösterişten uzak ifadesi içeride tamamen farklı bir tablo çizmektedir. Teknolojinin mimarisi ve yapısı ile kırılarak mevcut ilişkiler düzeni dönüştürülür, figürler arasındaki dizilimi çözen yeni bir ilişkiler sistemi kurgulanır. Böylece, farklı bir “figür-bağlam,” “figür-arka plan” ve “figür-obje” ilişkisi tanımlanır.

Figür–Bağlam

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Akademinin öncelikli bağlamı, eklemlendiği Üs ve altyapısal çerçevesidir. Endüstriyel peyzaj panoraması ve Marmara Denizi binanın nereye yöneleceği konusunda belirleyicidir.

Yapay bir topografya üzerine oturtulan Üs, çevreden gelen bir referans sistemine göre biçimlendirilmemiştir; “yer”e ait değildir, “yön”süzdür. Arsayı bölen vadiden dolayı köprü ile ulaşılabilen yerleşke, hem uzaklaşmak hem de yakınlaşmak istercesine kendisini dışarıdan soyutlamaya çalışır. Buna karşılık, Akademi binasının endüstriyel peyzaja ve manzaraya yönelmek üzere açılanarak konumlanması; yerleşkeden gelen ve yapı içerisinde devam ettirilen sokağı, manzaraya açmak üzere kırarak yönünü değiştirmesi, Üssü bağlamlaştıran, “yer”e oturtan, “yön” veren bir harekettir.  Bu hareket iki kutuplu bir sonuç üretir: Hem Akademi objeleşir hem de Üs bağlama oturur. Benzer bir hareketi McAslan’ın Akademi için yaptığı öneride, batı köşesini farklılaştıran tutumunda da görürüz.13

Akademi “mevcut binanın deforme olmaması adına” Üsse minimum dokunarak “naif bir rüzgarlıkla bağlanır”.14 Akademinin altyapısal çerçeveye eklemlendiği nokta, sokağı sonlandıran merdiven kovasının yeni bir kütlenin geleceğini ilan edercesine dışarıda ve boşta bırakılan 4. köşesidir. Genel olarak yerleşkede, bu boş köşe dışında, merdiven kovası 4 noktadan 4 bağımsız ofis birimine bağlanır.  Akademi, yerleşkenin batı köşesindeki merdiven kovasının boşta kalan 4. köşesine gelip dokunur. Ofis birimlerinin bağlanma biçimine de bir gönderme yapan Akademinin çerçeveye, boşta kalan bu bağlantıya eklemlenmesiyle merdivenin eksik olan köşesi tamamlanmış olur.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Yerleşkedeki diğer eklentiler, sokağın uçlarının açık olduğu noktalardan sokağı rampalaştırıp uzatarak çerçeveye bağlanır. Burada, eklentilerin çerçeveye bağlanması ile ilgili dikkat çekilmesi gereken önemli bir nokta şudur: Akademi merdiven kovası ile tıkanmış olan sokağı açarak, yapı içinde devam ettirip manzaraya yöneltir; AÇMR ve spor salonu ucu açık olan sokağı rampa olarak devam ettirir, girişlerini alır ve sokağı sonlandırır. Yerleşkeyle ilişkilenmede eklentilerin oturduğu topografya belirleyicidir. Akademide sokak, topografyanın düştüğü yerden peyzaja açılmak üzere devam ederken, diğer ek yapılarda sokak, topografyanın yükseldiği noktada sonlanmak durumundadır.

Figür–Arka Plan

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Üs, Akademinin hem mekânsal kurgusunda hem de peyzaj içerisinde arka planını oluşturur. Genel olarak, çerçeve içerisine bir figür çizdiğinizde onun bütünleyicisi olan arka planı da üretirsiniz. Üste bu ilişki tersyüz edilmiştir. McAslan figür için önce arka planı üreterek çerçeveyi oluşturur, fakat figürü, vurucu ve tamamlayıcı hareketi sonraya bırakır. Mevcut çerçevede, Akademinin yer aldığı boşluk, yerleşkeye yaklaşırken ilk algılanan ve topografyanın düştüğü konumda olması sebebiyle de figürleşmek için en uygun noktadır. Bu nedenledir ki, McAslan da ek yapı olarak on birinci 35 x 35 metrelik ofis birimini önermez; çerçeveyi tamamlayacak farklı bir kütle, bir figür arayışına girer.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Yerleşkenin altyapısal çerçevesi altlık görevi görür. Akademiyi mevcut olana entegre ederek arka planda bir süreklilik kurarken, aynı zamanda farklılaşmanın zeminini hazırlar. Örneğin, Akademinin yakın dış peyzajını ve “tabla”sını oluşturmak üzere eksik birimin izlerini takip eden çakıl havuzu arka planda sürekliliği sağlar. Eksik olan “tekrar eden”i hatırlatır. Bina ise açılı konumuyla figürleşerek tablanın üzerinde yükselir. Akademi mevcut sokağın devam ettirilmesiyle Üssün iç dolaşımına entegre olur. Bu anlamda bir sürekliliğe karşın, ofislerin dışında bırakılan sokağın binanın içine alınmasıyla mevcuttan farklılaşır. “Farklı olanın tekrarı” altyapısal çerçeveyi ve dolayısıyla arka planı zenginleştiren, onun potansiyelini açığa çıkaran bir durumdur.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Konsolu ve mevcut dizilimi şaşırtan açısıyla farklılaşan, böylece arka plandaki düzene karşı duran Akademi, kütlesi ve arka plan karşılıklı olarak birbirini var eder. Akademi, tek başına arka planı olmadan peyzaj içerisinde kendini var edemeyip yalnız kalabilir, binanın omurgası olarak çalışan sokak ise sorgulanabilirdi. Figürü üreten her karar, kullanılan her mimarı eleman arka planı ile meşrulaşmaktadır. Buna karşılık, Üssü görünür kılan ve “yer”e bağlayan Akademidir. Akademi yapısıyla bütün çerçeve bir dinamizm kazanır ve tamamlanır.

Figür–Obje

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Mimarları, Akademinin yerleştiği batı köşesini “halihazır yapıların fonunu oluşturan bir odak noktası,” Akademiyi “köşe vurgusu ile bu odağa yerleşen bir obje” olarak değerlendirir.15 Üssün bütününü en iyi gördüğünüz an, batı köşesinin odağa oturduğu, yerleşkeye yaklaşım anıdır.16Teğet Mimarlık bu “an”ı ve odak noktasını çok iyi değerlendirerek, McAslan’ın çerçeveye perspektiften gittikçe küçülerek giren birbirine eş birimlerden oluşan arka planına tam cepheden “poz veren”, arka planın aksine kendini gösteren “obje” niteliğinde bir bina tasarlar. Böylece, nötr bir arka plana karşılık kütlesiyle faklılaşan Akademi bağımsızlığını ilân ederek arka planın “simgesel obje”si olur. Bakır cephesiyle de var olanla zıtlaşarak hem kendini obje olarak hem de Üssü bir bütün olarak vurgulayıp bitmemiş projeyi sonlandırır, eksik çerçeveyi tamamlar.Akademi sadece kütlesi ve cephesiyle değil programıyla da “simgesel” obje niteliğindedir; kurum içi eğitim veren bir yapı olması simgesel gücünü pekiştirir.

 YapıKredi Bankası Kredi Kartı Borç Sorgulama


YapıKredi Bankası Kredi Kartı Borç Sorgulama

ÇÖZÜLEN ŞİFRELER

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Reklamlarda casus kamera yerleştirilerek yeniliklerle ilgili sırları ele geçirmek isteyen rakiplerin yapamadığını Akademi binası gerçekleştirir. Dışarıya sır vermeyen yerleşkenin şifrelerini çözen ve açığa çıkaran Akademi, Üssü görünür kılar. Aslında yerleşkenin dışarıdan baktığınızda açığa çıkamayan “gizli” kuralları içeriye girdiğiniz anda yavaş yavaş kendini ortaya çıkarmaya başlar. Altyapısal çerçeveyi oluşturan ve asgaride tutan bu kurallar, Akademide “yapısal-mimari” anlamda “gerçek” karşılığını bulur. Akademi mevcut çerçevenin kurallarını ve mimari elemanları (sokak, köprüler, amfileşen merdiven) “farklılaştırarak tekrar” eder. Farklılaşma, “harfi harfine uygulanmış” (literal), “işlevsiz” mevcut elemanlara (örneğin, sokak ve merdiven) program yükleyerek ve yorumlayarak onları mimarileştiren tutumdur. Yerleşkede sokak bir noktadan diğer bir noktaya varan çizgisel hattır, daha fazlası değil. Akademide sokak sosyalleşme ve etkinlik alanıdır. Mevcut kurallar ve elemanlar Akademide alenileşir ve binanın gündelik yaşamına dahil olur.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Akademide eğitim işlevi, binanın tümüne yayılmıştır. Çeşitli amaç ve büyüklükteki sınıflar dışında “kullanıcının dolaştığı her mekân, her an yaratıcı bir eğitim aktivitesine ev sahipliği”17 yapmak üzere ele alınmış; altyapı18 mekânların esnek kullanımı gözetilerek çözümlenmiştir. İki kol ve arasındaki iç sokaktan oluşan kütlede, kollar farklı kullanımlara göre yeniden düzenlenebilecek şekilde prefabrik duvarlarla bölünmüş bağımsız mekânları (sınıflar, ofisler, kütüphane), orta alan ise sosyal mekânları (yemekhane, amfi-merdiven) barındırır. Servis korları her iki kolun merkezine yerleştirilmiştir.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Yapının geneline göre sokak genel yoğun eylem alanlarını kollar ise daha sessiz ve özel alanları içerir. Prog- ram paketlerinin bu anlamda ele alınışına karşılık, sosyalleşme alanı olan sokak ve sınıfların yer aldığı kollar arasında hiyerarşik bir düzenleme yoktur; sokak ve kollarda yer alacak aktivitelerin karşılıklı etkileşimleri ile gelişecek olan anlık durumlar ve tesadüfi karşılaşmalar daha önemli olmaktadır. Sürekli değişen bir sirkülasyona sahip Akademide, mekânların esnekliği vurgusuyla kullanıcı etkinliklerini çeşitlendirecek ve tüm yapıya dağıtacak bir düzen getirmek, program elemanlarını örgütleyerek yoğun eylem alanları ile sessiz özel alanları ilişkilendirmek amaçlanır. Temel tasarım aracı olarak sokak, bu çok katmanlı ilişkileri kurgular.

Sokak

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Yerleşkeyle arka planda sürekliliği sağlayan sokak, etkinlikler ve dolaşım için aynı zamanda da düzen ve bütünlük için tasarlanmıştır: Mekânları düzenleyen ve etkileşimleri üreten fiziksel ve sosyal bir araçtır.

Yerleşkede ofis birimlerinin dışında bırakılan sokağı besleyen etkinlikler sınırlıdır. Girişler dışında sokakla hiçbir bağlantısı olmayan ofislerin dış cidarı sokak için keskin bir sınır tarifler. Bu nedenle, sokak tekrar eden eş birimler arasındaki bir geçiş elemanı olarak çalışır. Köşelerdeki ofis girişleri, çizgisel dolaşım hattı üzerinde noktasal bir bağlantı sağlar. Dolaşımda çizgisel bir süreklilik ifade eden sokak, merkezî mekân kurgusu olan ofislerde aniden kesintiye uğrar; kare plana köşelerinden dokunarak birimlerin girişinde son bulur. Sokağın süreksizliği, kullanıcının hareket düzenindeki ani kesinti ve değişim ofis girişlerinde kişiye kararsızlık yaşatır ve onu yönlendiremez.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Buna karşılık Akademide, yerleşkeden gelen çizgisel dolaşım bina içerisinde de devam ettirilerek dolaşımda süreklilik sağlanır; iç mekânlar ve kullanımlar sokağa açılır; manzaraya yönelmiş sokak, farklı etkinlikleri ba- rındırabilen bir sosyalleşme alanıdır. Mevcut yerleşkedeki işlevsiz ve çıkmaz sokaklara program yüklenerek canlandırılır, dışarıya açılır ve Akademinin gündelik yaşamını üreten sosyal bir mekân olarak açığa çıkarılır. Sokak toplanma, buluşma, dinlenme, eğlenme, yeme içme ve alternatif eğitim mekânıdır. Diğer bir taraftan, mekânlar ve dolayısıyla kullanıcılar arasındaki ilişkiler ölçeğini kuran altyapısal bir elemandır; yoğun eylem alanları (sosyal mekânlar)-sessiz alanlar (sınıflar), genel-özel, biraraya gelme-ayrışma anları arasındaki ilişkileri kurgular. Sokak kullanım esnekliğini, sosyal iletişimi, mekânsal ve sosyal örgütlenmeyi sağlayan bir hareket sistemidir.19

Merdiven ve Köprü

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Şifresi çözülen diğer elemanlar merdiven ve köprüdür. Akademi binasında merdivenler ve köprüler sokağın uzantısı olarak çalışır. Merdivenler sokağı devam ettirerek sosyalleşme alanlarını yapının bütününe dağıtırken bir yandan da bu alanları birbirine bağlar. Eğitim binasında sokak, merdivenlerle ulaşılan ve köprülerle bağlanan, manzaraya ve peyzaja açılan toplanma ve teneffüs alanlarını üretir. Başka bir deyişle, sokak ve köprüleri sınıfların yer aldığı kollara sızarak sosyalleşme mekânları ile eğitim mekânlarının (sınıflar) ara kesitini oluşturur. Eğitim sınıflardan sokağa taşar; sokak eğitimin bir anlamda özgürleşerek devam ettiği alternatif mekândır.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Bodrumdaki toplantı salonunun fuayesinden en üst kattaki çok amaçlı kullanılabilecek büyük köprüye dek tüm kat ve köprüleri birbirine bağlayan giriş kattaki havuzdan çıkan çelik merdiven, dolaşımı sosyal bir deneyime dönüştürür. Çelik merdivenin ve köprülerin şeffaflığı sokağın sürekliliğini ve katlar arasındaki etkileşimi daha da güçlendirir. Son kattaki büyük köprü, Marmara Denizi’ne bakış vermek üzere açılı konumlandırılır. Bunun yanında, giriş katta başlayan geniş merdivenler, sokağı bir alt kata devam ettirerek endüstriyel peyzaja yönelmiş yemekhaneye ve devamında dışarıya ulaştırır. Basamaklar amfileşerek konferans, sinema ve gösteri gibi farklı büyüklüklerde etkinliklere imkân tanır. Amfi-merdiven, Üssün sokağı üst kotlara taşıyan ve fakat merdiven korlarıyla önü tıkanmış olan geniş basamaklı merdivenlerine gönderme yapar. Bu merdivenler ve üst katları birbirine bağlıyor görünen açık köprüler aslında pek kullanılmayan, bu nedenle anıtsal nitelikteki görsel elemanlara indirgenmiş durumdadır.

Akademi geçirgen bir yapıdır. Mevcut yerleşkedeki durumun aksine, sokak, merdivenler ve köprüler aracılığıyla kurulan bu geçirgenlik bina içinde bulunduğunuz her noktadan her mekânı, etkinliği ve herkesi görmenizi, izlemenizi sağlar. Yoğun eylem alanları ve sessiz alanları arasındaki çok katmanlı ilişkiler şeffaflaşır.

“GİZLİ EŞİKLER”

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Tasarlanmış ikircikli durumlar Akademi yapısının “gizli eşik”lerini oluşturur. Yoğun eylem alanları-sessiz alanlar, genel-özel, iç-dış, toplanma-dinlenme, vb. arasındaki ilişkiler ölçeğinin belirlediği bu eşikler yapının tamamına dağılmıştır: Her mekânda her türlü etkinlik bir arada örgütlenebilir, mekânlar aynı anda zıt ikili durumları (örneğin: genel-özel, iç-dış) barındırabilir. Eşiklerin “giz”liği ise bu ikircikli durumlara rağmen, Akademinin şeffaf ve geçirgen yapısı sebebiyle deneyimin sürekliliğinden kaynaklanır. Katedilen mesafe ve geçirilen zaman yapı içindeki hareketi sosyal bir deneyime dönüştürür. Tesadüfen, anlık veya planlı olarak gelişecek aktivitelerin çeşitliliği ve değişkenliği deneyimi daha da zenginleştirir. Sokağa açılan her kapı, yapılan her bağlantı eşikleri tarifler. Sürekliliği kesilmeden devam eden sokak, kullanıcının deneyimlediği gizli eşiklerden oluşan bir güzergâh, farklı etkinliklere imkân tanıyan sosyal alanların toplamıdır. Mevcut merdiven kovasına naifçe dokunan Akademinin girişi “iç”te mi “dış”ta mı olduğunuzu anlayamadığınız tasarlanmış bir eşiktir. Akademiye giriş bina içerisinde daha da “ertelenir,” hem içeride hem dışarıda olma durumu sokak boyunca devam ettirilir. Bu ikircikli durumu destekleyen mimari eleman, renkli kayar panellerle tasarlanmış iç cephedir. Merdiven kovasıyla gerilimli bir dokunma ve/veya dokunmama halinde olan iç cephe, sokağın cephesini oluşturarak binanın içine alır. Akademinin yerleşkeye bağlandığı noktada dışarıda kalan bir cephe iken bir anda yapının içine girip iç cepheyi oluşturur.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Sokak boyunca devam eden bu anlık geçişler, başka bir deyişle gel-gitler deneyimlenen gizli eşiklerdir.

Kayar paneller, kullanıcının belirlediği sürekli değişen bir sokak cephesine imkân verir. Bu anlamda, yapıda geçirgenlik, sınıflar ve sosyalleşme alanları arasındaki eşikler kullanıcıya bağlı olarak şekillenir. Kollarda sokak, sınıfların cidarı ile hareketli iç cephenin sınırları arasında serbestçe dolaşır; biraradalıktan dolayı oluşan eşikler, genel ve özel alanları bağlayan ara mekânlardır.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Çeşitli amaç ve büyüklükteki sınıfların, ofislerin ve kütüphanenin yer aldığı kollar, iki cephe arasına yerleştirilmiştir. Bakır dış cephe ile renkli ve hareketli iç cephe arasında kalan eğitim mekânlarında kullanıcı iki farklı durumu aynı anda deneyimler: Bakır cephesiyle dışarıdaki sert peyzaja karşı “dingin” bir tutum sergileyen yapıya karşılık, renkli cephesiyle canlı ve değişken iç dünyaya açılan bir yapı deneyimlenir. iç ve dış cephenin birbirinden bağımsız çalışması bu ikili durumun biraradalığını destekler.

Çift cephe olarak tasarlanmış dış cephenin birinci cephesi pencereler, menfezler, yağmur olukları, yangın merdiveni ve iskelenin yer aldığı mekanik bir sistem olarak çalışır. Mekanik sistemin üzerine giydirilen ikinci cephe bakır panellerle biçimlenmiş deneysel bir çalışmadır. Bakırın çizdirilerek gerdirilmiş halinin kullanıldığı cephede levhalar farklı yönlerde çevrilerek monte edilir, böylece farklı açılardan bakıldığında farklı şeffaflık değerleri veren “pikselleşme” hissi yaratılır. Bakır cephe “canlı bir organizma” gibi değişkendir. Gün içinde farklı davranan, kuzey ve güney cephesi birbirinden farklılaşarak yıllanacak bir bina ortaya çıkartır. “Obje” niteliğindeki Akademi, doğayla uyum içinde yıllanarak yaşadığı “yer” ve zamanın bir parçası olur.

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Sonuç olarak, Akademi mevcut bir yapı grubuna eklemlenme konusunda somut “örnek problem çözümüdür”. Eklemlenmenin getirdiği mimari problemlere yaratıcı çözümler üretir ve yeni örnek çözümlerin önünü açar. Yerleşkenin tariflediği altyapısal çerçeveye eleştirel bir mesafeden bakar, varolan bilgiyi keşfeder ve bu bilgiyi “farklılaştırarak tekrar” edecek araçları sunar. Yapı alternatif bir figür-arka plan arayışıyla mevcut birimleri üreten dizilimi değiştirir, sokağı yeniden yorumlayıp işlevlendirerek bağımsız birimleri bir arada tutan bütünü, başka bir deyişle arka planı açığa çıkartır. Öyle ki, Akademi (figür) ve Üssün (arka plan) varlığı birbiri üzerinden meşrulaşır. Arka plandaki sürekliliği sağlayarak farklılaşan Akademi, duygu ve düşüncelerimizi harekete geçiren, Bankacılık Üssü ve diğer ek yapılarını, endüstriyel peyzajı, Marmara Denizi’ni ve kullanıcıları dahil eden zengin bir içerik sunar.

 

Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama

 

 

1. Archdaily “Eğitim Yapıları” (2009) ve 2010/12. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri’nde “Yapı Dalı Başarı Ödülü” almıştır.

2.Yapının mühendisliğini Ove Arup ve Ortakları üstlenmiştir.

3. Harvey, 1998.

4. “Tık tık eyi günler” repliğiyle yer eden Ali Taran’ın çektiği reklam serisi için bakınız
5.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Ofis birimlerinin ismi ilgi çekicidir. “Ultimüs (en son en yeni), ınventüs (bulmak, keşfetmek), Miratüs (gıpta edilen,hayranlıkla izlenen), Optimüs (en iyi, mükemmel), Dilatüs (başkalarını geride bırakan), Admirüs (hayranlık verici)…” gibi isimler, sektördeki diğer kuruluşlarla rekabet halindeki Yapı Kredi’nin Üssü nasıl algılandığını gösterir. http://tr.wikipedia.org/ (Erişim: 2 Ocak 2012)
6.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Üste kullanılan “tartan-grid” ve iklimsel problemlere getirdiği çözümler ile ilgili bakınız: Hawkes ve McDonald, 2002.
7.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Krauss, 1985.
8.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Smithson, 1968.
9.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Allen, 1999, s.55.
10. Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Mimari projede Alev Dağlı Tanrıkulu, Tuberk Altuntaş ve Mert Üçer yardımcı mimar olarak yer almıştır. Statik proje Aydın Pelin-Can Binzet Mühendislik tarafından yapılmıştır.
11. Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Mehmet Kütükçüoğlu ile yaptığım söyleşiden. (17 Aralık 2011,İstanbul)
12.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Burada, mimarların Üssün yeniden düzenlenmesi kap- samında sokaklara önerdikleri, kendi deyimleriyle ”kirleten müdahalelerine” gönderme yapmak mümkündür. “Kirletmek” ile ifade edilen sadece geçiş olarak çalışan ve sosyalleşme alanları olarak kullanılamayan sokaklara yeni işlevler yükleyerek (kafe, bar, kütüphane, sergi) canlandırmaktır. (Mehmet Kütükçüoğlu ile yaptığım söyleşi,17 Aralık 2011,İstanbul
13. Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Teğet Mimarlık ve McAslan’ın yaklaşımları,9KareGrid’in bir köşesindeki kareyi açılı konumlandırarak tekrar eden 8 kareye eklemleyen Charles Correa’nın Kendra Müzesi’ni (1986) bağlamlaştıran çabasını çağrıştırır.
14. Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama
15. Yapı Kredi Kredi Kartı Borç SorgulamaHülya Ertaş ve Mehmet Kütükçüoğlu söyleşi, Ocak 2010, s.30.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama
16.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Bundan dolayı olsa gerek ki YKB reklamları Üsse uzaktan yaklaşırken bakan, o zaman için boş olan batı köşesini
odağa alan imajla sonlandırılır.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama
18. Yapı Kredi Kredi Kartı Borç SorgulamaBölünen mekânların, özellikle sınıfların çalışma kapasitesi değişkenlik gösterebildiği için mekanik sistem her mekânda bağımsız çalışabilecek şekilde yapılmış.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama
19. Yapı Kredi Kredi Kartı Borç SorgulamaSokağın çatısı ve manzaraya açılan büyük cephesi, 3 cidarlı camdan daha hafif olan ETFE (hava yastıkları) ile
geçilmiş. Mimarların çok memnun olmadığı fakat bu yastıkların getirdiği bir zorunlu- luk olarak ortaya çıkan tonoz çatı “tesadüfen” mevcut yerleşkeye yapılmış başka bir göndermedir. (Bakınız: Hülya Ertaş ve Mehmet Kütükçüoğlu söyleşi, Ocak 2010, s.30.) Manzaraya açılan cephenin sınırlı şeffaflığından dolayı endüstriyel peyzaj en iyi yemekhane katından izlenebilmektedir.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama
20. “Yapı Kredi Kredi Kartı Borç SorgulamaBakır ikinci cephe birinci cephenin önünde tülden bir duvar” oluşturur. Bakır tül geçirgen bir güneş kırıcı olarak görev görür ve sınıflar için ideal şartları sağlar. Mehmet Kütükçüoğlu ile yaptığım söyleşiden (17 Aralık
Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama
 
22.Yapı Kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama Bina dışarıdan bakıldığında gündüz opakdır, içeriyi göstermez. Gece ise iç mekânlar aydınlatıldığında şeffaflaşır; yapının canlı ve renkli iç dünyası kendini dışarıya gösterir. Doğal bir malzeme olan bakır (cephe)“mevsim dönümlerine ve senelere yayılan doğadaki dönüşümlere kendi kimyasal ritmiyle ayak uyduracaktır.” Hülya Ertaş ve Mehmet Kütükçüoğlu söyleşi, Ocak 2010, s.33.
23. Yapı Kredi Kredi Kartı Borç SorgulamaBurada bahsedilen “örnek problem çözümü” Thomas S. Kuhn’un “paradigma”sıdır. Kuhn’a göre paradigmalar örnek problem çözüm- leridir. Daha fazla bilgi için bakınız: Kuhn, 1977.

Yapıkredi kredi kartı borç öğrenme

Yapıkredi kredi kartı borç öğrenme

 

Yapı kredi kredi kartı borç sorgulama sayfamız yapı kredi müşriterilerinin ramazan bayramını kutlar sevdikleri ile mutlu sevinçli bir bayram geçirmeleri dileğilen her zaman müşterilerinin yanındadır.Teşvikli yatırımlar ve çalışmalar her geçen gün insanlara daha farklı sunumlarla desteklediği hizmetleri temsil etmektedir. Geldiğimiz noktada teknoloji sürekli olarak ilerlerken gelişimleri bankacılık sektörü ile değerlendirmek her zaman insanlara daha ayrıcalıklı bir sunumu daha kolay bir ortamda gerçekleştirme imkânı sağlanmıştır.Yapıkredi borcu sorgulama aylık olarak düzenli bir şekilde evinize gelen dokümanların incelenmesi ile mümkün olurken, bilişim teknolojilerinin gelişimi insanlara bu konuda çok daha avantajlı imkânlar sağlamıştır.
Bankanızın size sağladığı imkânlar yalnızca bu tür yapıkredi limit öğrenme gibi rutin işlemlerin daha kolay görünmesi ile sınırlı değildir. Özellikle mevsimsel fırsat kampanyalarının olağanüstü imkânları siz müşterilere her zaman yeni imkânlarla birleştirilerek sunulmaya gayret edilmiştir. Bulunduğunuz bölgede veya ülkenin genelinde oldukça geniş kapsamlı sorunlar ayağınıza seren bankanızın, kampanyalar konusundaki çalışmalarını da kesinlikle atlamadan takip etmeleri gerekir. Yapıkredi bankası resmi sitesinde bu konuyla ilgili detaylı inceleme ve yardımları bulabilir, bunu en iyi şekilde değerlendirme yoluna gidebilirsiniz. Her mevsim özel fırsat kampanyaları alışverişlerinizde ya da hizmet alımlarınızda size kolaylık sağlarken, çalıştığınız bankanın size sağladığı avantajlar bu konuda önemli bir belirleyici rol üstlenmiştir.
Yapıkredi borcu öğrenme diğer bankalarda olduğu gibi farklı yöntemlerle gerçekleştirilebilen işlemlerinde özetidir aslında. Siz yine de bankanızın size sağladığı avantajlar fırsatlar dünyasından nasıl yararlanacağınızı takip etmelisiniz. Reel sektörde birçok uzantısı bulunan bir bankanın elbette ki anlaşmaları daha fazla olacak, bütün Koç grubunun firmalarıyla olan alışverişleriniz sizi ekstra avantajlı bir konuma taşıyacaktır. Böylesine özel avantajları değerlendirmek tamamen size kalmış olmakla birlikte, bunlar için en olumlu adımı atma fırsatını takip etmelisiniz.

Yapıkredi kredi kartı borç öğrenme

Yapıkredi kredi kartı borç öğrenme

Yapıkredi Kredi Kartı Limit
Yapıkredi kredi kartı limit öğrenmek için telesekreter sistemini kullanabilirsiniz. Bu sistemi kullanmak oldukça kolaydır çünkü telesekreter sizi yönlendirir. Duyduğunuz kodları doğru olarak tuşlarsanız kredi kartınızın limitini hemen öğrenebilirsiniz. Kredi kartı limiti öğrenme işleminizi telesekreterden yapmak en hızlı seçim olacaktır. Bunun için önce kart işlemleri, ardından kredi kartı işlemleri, daha sonra ise kart limit bilgileri kodunu seçmeniz gerekir. Bu aşamaları sırasıyla takip ettiğinizde karşınıza limit bilgileriniz çıkar. Size iki türlü limit söylenecektir. Birisi kredi kartınızın kalan limiti, diğeri ise kredi kartınızın tüm limitidir. Hangi limiti öğrenmek istediğinize dikkat ederseniz sorunsuz bir şekilde kart limitinizi öğrenebilirsiniz.
YapıkrediKredi Kartı Limiti Öğrenme Yolları
Yapıkredi kredi kartınızı aldığınızda kartla beraber size verilen ekstrenin üstünde kart limitiniz yazılı olacaktır. Eğer daha sonradan limit artırmadıysanız limitiniz bu olacaktır. Limitinizi diğer şekillerle de öğrenebilirsiniz. Bunlar internet şube, mobil şube, telefon bankacılığı ve telesekreter olacaktır. En kolay limit öğrenme işlemi telesekreter ile yapılır. Telesekreter ile Yapıkredi kredi kartı limiti öğrenmek oldukça basittir. Telesekreter zaten sizleri yönlendirecektir. Bu yönlendirmeye uyarsanız kartınızın limitini öğrenebilirsiniz. Bu sayede Yapıkredi kredi kartı limiti öğrenmiş olursunuz. Dilerseniz bu işlem sonucunda kredi kartı borcunuzu da ödeyebilirsiniz. Bu işlemi sorunsuz bir şekilde hemen yapabilmek için hesabınızda kredi kartı borcunuz kadar para olması gerekir.

YapıKredi Borç Sorgulama

YapıKredi Borç Sorgulama

Yapı kredi Kredi Kartı Borç Sorgulama kullanımında da doğru orantılı bir artış oluştu. Böyle olunca bankalar da öğrencilere yönelik birbirinden farklı kredi kartlarını kullanıma sundular. Bu bankalardan bir tanesi ise Yapı Kredi Bankası. Yılların köklü geçmişini yenilikler ile süsleyen banka, her geçen gün farklı yenilikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Öğrencilerin en fazla kullandığı kartlardan bir tanesi olan yapı kredi kredi kartı borç sorgulama işlemleri de gençlerin istediği gibi hızlı ve kolay gerçekleştirilebiliyor.Yapıkredi ayrıcalıklarıyla artık sizlere sunulan Bankacılık faaliyetlerinden en iyi şekilde yararlanabilecek ve kredi kartı borçlarınızı sorgulatarak detaylı bir şekilde öğrenmeye de başlayacaksınız. Yapıkredi  Hatta yalnızca bunlarla da sınırlı kalmayarak limitlerinizi de detaylı bir şekilde öğrenebilmeniz sizin elinizde olmaya başlayacak. Yapıkredi Kredi Kartı Borç Sorgulama ve limit öğrenme konusunda müşterilerine kapsamlı bir şekilde hizmet sunmaya devam eden özel kuruluşların başında yer alıyor.

Yapıkredi borç sorgulama bankacılık işlemleri

Yapıkredi borç sorgulama bankacılık işlemleri bu işlemi tamamladığınızda karşınızda kredi kartlarınız sıralanacaktır. Eğer fazlaca kredi kartınız varsa bu kartlar arasından birini seçmeniz gerekir. Kredi kartı borcu sorgulama işlemi için illa Atm şart değildir.

Mobil şubeyi kullanarak ya da telefon ile müşteri hizmetlerine bağlanarak da borç sorgulama işlemi yapabilirsiniz

 1. yapıkredi borç sorgulama

 2. yapı kredi borç sorgulama telefon
 3. yapıkredi kredi kartı borç sorgulama
 4. yapı kredi bireysel kredi borç sorgulama
 5. yapı kredi borç sorgulama play
 6. yapı kredi borç öğrenme sorgulama
 7. yapı kredi borç öğrenme sorgulama
 8. yapı kredi limit sorgulama
 9. world card borç sorgulama
 • adres çubuğunun yeşil olduğunu kontrol edin.
 • • Karşılama mesajınız doğru mu?
 • • Şifrenizi, Bankamız çalışanı dahil, hiç kimseye söylemeyin.
 • • Kişisel bilgileriniz size özeldir, koruyun lisanslı yazılım kullanın ve güncel tutun.
 • • Anti-virüs programı kullanın, yüklü değilse Microsoft Security Essentials programını ücretsiz indirin.
 • • Sorun olduğunu düşünüyorsanız 4440444 numaralı Telefon Şubemizi arayın.
 • Yapı kredi borç sorgulama Hesabınızda para mı yok? Fatura ödemeleriniz tarihini mi unuttunuz? Hiç dert etmeyin… Esnek Hesap, hesabınızda para olmasa bile kredi limitiniz dâhilinde acil nakit, ödeme ve alışveriş gibi ihtiyaçlarınızda her an yanınızda olan kredili mevduat hesabıdır.

  Esnek Hesap limitinizle, hesabınızda para kalmasa bile

  • Doğrudan nakit para çekebilir,
  • Faturalarınız için otomatik ödeme talimatı verdiğinizde, kredi limitinizden ödeme yapabilir,
  • World Bank Kart’ınız ile alışveriş yapmaya devam edebilirisiniz.

  Esnek Hesap limitinizi ister bireysel internet şubemizden, ister ATM’lerden, ister şubenizden kullandığınızda kullanılan gün ve tutar üzerinden hesaplanan faiz tutarını aylık veya üç aylık ödeme imkanı ile kullanabilirsiniz.

  Bireysel internet şubemizden hemen Esnek Hesap limiti için başvuruda bulunabilirsiniz. İnternet şubesi şifrenizi unuttuysanız ya da yeni bir şifre almak istiyorsanız, Şifre Al/Şifremi Unuttum menüsünden hemen şifre oluşturabilirsiniz.

YapıKredi Borç Sorgulama

YapıKredi Borç Sorgulama

Yapı kredi Borç Sorgulama Kart İşlemlerim ile Worldcard’ınıza ilişkin güncel borç/ekstre takibi yapabilir, sanal kart tanımlayabilir, Akıllı Asistan hatırlatma/bilgilendirme hizmetlerine başvuru ve daha bir çok kredi kartı işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

İnternet Şubesi’ne giriş için, Worldcard.com.tr’de sağ üst köşede yer alan KART İŞLEMLERİM butonunu kullanabilirsiniz.

Gerçekleştirebileceğiniz işlemler için tıklayınız.

World ile harcayın, sonra bölün, rahat edin!

Yapı Kredi’den %100 onaylı, çok düşük faizlerle ve masrafsız olarak, üstelik gelir belgesi gerekmeden tüm peşin alışverişlerinizi taksitlendirebileceğiniz Süper Bireysel İhtiyaç Kredisi.

Siz de ihtiyaçlarınızı ertelemek istemiyorsanız, Yapı Kredi’nin sunduğu iki çözümden birini seçerek, peşin alışverişlerinizi çok düşük faizlerle ve masrafsız olarak kredilendirebilirsiniz!

 • Dilerseniz, Yapı Kredi Üye İşyerleri’nden Worldcard’ınızla peşin olarak yaptığınız 500 TL ve üzeri alışverişinizi size en yakın Yapı Kredi şubesini ziyaret ederek %100 onay garantili Alışveriş Kredisi’yle dilediğiniz gibi bölüp rahat rahat ödeyebilirsiniz. Alışverişlerinizi Hesap Kesim tarihinizden önce kredilendirmeyi unutmayın!
 • Dilerseniz de, Alışveriş Kredisi için en yakın Yapı Kredi şubesini ziyaret ederek, kredi tutarınızı Alışveriş Kartı’nıza yükletip istediğiniz Yapı Kredi Üye İşyeri’nde dilediğinizce kullanabilirsiniz. Üstelik, Worldcard’ınız varsa, kredi kartınızdaki kullanılabilir limit bloke edilerek Alışveriş Kredisi’ni %100 onaylı kullanabilir, kredi kartınız yoksa Alışveriş Kredisi başvurusu yapabilirsiniz!

  üm bankaların kredi kartlarıyla faturalarınızı yapikredi.com.tr’den ve ATM’lerimizden ödeyebilirsiniz.

  Kredi kartınızın bankası ne olursa olsun Ödeme Merkezi sayesinde Türkiye’deki tüm bankaların bireysel ve ticari kredi kartları ile telefon, doğalgaz, elektrik, su, kablolu TV, ADSL, Superonline, Turkcell, Avea ve Vodafone hatlı cep telefonu faturalarınızı yapikredi.com.tr’den ve Yapı Kredi ATM’lerinden hızlıca ödeyebilirsiniz!

  Üstelik Yapı Kredi müşterisiyseniz her otomatik fatura ödeme talimatınıza 10 TL, toplamda 50 TL Worldpuan kazanabilirsiniz!

  Yapikredi.com.tr’den Ödeme;

  Yapikredi.com.tr ödeme sayfasında; ister kurum arayarak, ister görüntülenen kurumlar arasından seçim yaparak ödeme yapacağınız kurumu seçebilirsiniz. Ödeme sırasında yapmanız gerekenleri seçtiğiniz fatura sayfasında adım adım görerek işleminizi kolayca tamamlayabilir, işlem sonunda mail adresinize işlem bilgilerini gönderebilir, ya da şubelerimizden dekont talep edebilirsiniz.

  Anlaşmalı kurumlar için tıklayınız.

  Ödeme Merkezi’ne gitmek için tıklayınız.

  Yapı Kredi ATM’leri’nden Ödeme;

  Tüm Yapı Kredi ATM’lerinden fatura ödeme işlemlerinizi Türkiye’deki tüm bankaların bireysel ve ticari kredi kartları ve Yapı Kredi banka kartları ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz

  Diğer banka kredi kartları için fatura başına ödenebilecek en yüksek tutar 1.999,99 TL olup, 1 takvim ayı içerisinde tüm kanallardan kredi kartları ile en fazla 20 adet fatura ödemesi yapılabilir.

 

YapıKredi Borç Öğrenme

YapıKredi Borç Öğrenme

Yapıkredi kredi kartı borç sorgulama sayfamız ile dilediğiniz an hiç vakit kaybetmeden sayfamızı ziyaret ederek anında bankacılık fırsatlarını hepsini yakalama şansına sahipsiniz.İster kredi kartı borcunuzu öğrenebilir isterseniz limit artış talebinde bulunabilir isteseniz de anında kredi baş vuruşunda buluna bilirsiniz .

YapıKredi Borç Sorgulama

YapıKredi Borç Sorgulama

Yapıkredi kredi kartı borç sorgulama sayfamız ile artık banka müşterilerine özel anında kredi çekme imkanı sunmaktayız.Sıra beklemeden evrak hazırlamadan anında  kredinizi çekmeyi unutmayınız.

Yapı kredi kredi kartı borç sorgulama sayfamız ile artık hesap kesim tarihlerinizi beklemenize gerek kalmada tüm hesap özetlerinizi en ince ayrıntısına kadar yapı kredi hesap sorgulama sayfamız ile gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı kredi kredi kartı borç öğrenme

Yapı kredi kredi kartı borç öğrenme

ATM yoluyla Yapı kredi kredi kartı borç öğrenme

ATM aracılığı ile Yapı kredi kredi kartı limit öğrenme ve Yapı kredi kredi kartı ekstresi öğrenme gibi işlemlerinizi kartınız ve şifrenizi kullanarak anında gerçekleştirebilirsiniz. Yapı kredi kredi kartı hakkında işlem yapmanın en kolay yolu çevrenizde size yakın bir Yapı kredi atm şubesini ziyaret etmek olacaktır. ATM yoluyla Yapı kredi kredi kartı limit sorgulama veya Yapı kredi kredi kartı ekstresi öğrenme işlemlerinizi gerçekleştirebildiğiniz gibi para havalesi veya EFT gibi işlemlerinizi de bankanızın size uygulamış olduğu ücret tarifesi üzerinden gerçekleştirebilmektesiniz.

Son olarak hatırlatma yapacak olursak Yapı kredi kredi kartınızla ilgili işlem yapacağınız şifrenizi seçerken, güvenlik zafiyeti vermemek açısından, doğum tarihi veya herhangi bir kutlama tarihinizi şifre olarak belirlemekten kaçınınız. Belirlediğiniz şifreniz sadece siz tarafından belirlenmeli ve sadece siz bilmelisiniz. Aksi takdir de şifreniz 3.kişilerin eline geçtiğinde sorumluluk bankadan çıkmış ve tamamen sizin elinize geçmiş olacaktır.

YapıKredi Borç Öğrenem

YapıKredi Borç Öğrenme

Türkiye’nin en bonkör kartı, World.

23 yıldır en çok yerde, en çok kişiye, en çok kazandıran tek kart.

The Banker’ın seçtiği, dünyanın en değerli 10 kredi kartı arasına giren ilk ve tek Türk kredi kartı olan World, kullanıcılarına kazançla ve fırsatlarla dolu bir dünya sunuyor. İşte World’ün bonkör dünyasından sizin için seçtiklerimiz…

World ile anlaşmalı World Üye İşyeri ağında Worldpuan ve taksit imkanlarından yararlanabilir, size özel kampanyalardan, ayrıcalıklı ek hizmetlere kadar hayatınızı kolaylaştıran ve zenginleştiren birçok ayrıcalığa sahip olursunuz.

Kazandığınız Worldpuan’larınızla gönlünüzce alışveriş yapabilir, emekliliğinize katkıda bulunabilir veya Worldcep sayesinde ücretsiz Turkcell TL/dakika alabilirsiniz.

Dilerseniz Hızlıcep ile istediğiniz an istediğiniz yerde sadece bir SMS ile Turkcell Hazır Kart TL paketi yükleyebilirsiniz.

Ayrıca kartınızla taksitli nakit avans kullanabilir, 5-9 ay arası sabit ve uygun faiz oranlarıyla rahatça geri ödeyebilirsiniz. Üstelik Worldcard’ın sunduğu ek hizmetler ve ayrıcalıklar ile kendinizi her zaman özel ve güvende hissedersiniz.

Size en uygun Worldcard’ı belirlemek için size en yakın şubelerimize uğrayabilir, Yapı Kredi İnternet Şubesi‘ne girebilir veya 444 0 444 Yapı Kredi Telefon Bankacılığı’nı arayabilirsiniz.

Yapıkredi kredi kartı borç öğrenme

Yapıkredi kredi kartı borç öğrenme

Yapıkredi kredi kartı borç sorgulama günümüzde yanınızdan ayırmadığınız en önemli eşyalardan biri cüzdanınızdaki olmazsa olmazlardan kredi kartlarıdır. Alışverişlerde taksit olanağı sunmakta ve bu sayede bütçeniz zorlanmadan keyifli alışverişler yapabilmektesiniz. Ayrıca kredi kartları sayesinde su elektrik doğal gaz gibi faturaları rahatlıkla oturduğunuz yerden interneti kullanarak ödeyebilmektesiniz.

Yılların köklü banklarından biri olan Yapı Kredi Bankası’nın da siz değerli müşteriler için sunduğu pek çok kredi kartı bulunmaktadır. ‘World Kart’ ile alışverişlerinizde ayrıca puan kazanarak daha sonraki alışverişlerinizde indirim alabilirsiniz. Kullandıkça size bedava uçak tren bileti kazandıran hatta bedava konaklatan ‘Adios’ kredi kartı da bulunmaktadır. Seyahat avantajlarından özel hizmetlere kadar dünyanın her yerinde ayrıcalık tanıyan ‘Crystal’ kart ve taksit seçeneğini tercih edenler için de ‘Taksitçi’ kart gençlere özel ayrıcalıklarıyla ‘play’ kart da Yapı Kredi’nin diğer kredi kartlarıdır. Alışverişleri yaptıktan sonra ne kadar harcadığınızı veya ne kadar ödeme yapacağınıza dair bilgi edinmek istediğinizde bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin. Yapı Kredi Bankası kredi kartı borç sorgulama işlemlerini yapabilmek için ilk başlarda sadece telefon bankacılığı kullanılırken gelişen teknoloji ile seçeneklerini fazlasıyla artırmıştır. Günümüzde sadece Yapı Kredi’nin sayfasındaki internet bankacılığı ile değil ayrıca bu işlem için düzenlenmiş internet sitelerinden ve atm’ lerden de kredi kartı borçlarınızı öğrenebilmektesiniz.

Atm’lerden borç sorgulama işlemlerini ücretsiz olarak yapabilmektesiniz. Artık her yerde bir ATM (Authomatic Teller Machine) bulunmaktadır. En ıssız yerlerde bile bulunan atm makineleri ile gelişen günümüz teknolojisi sayesinde bankacılık işlemlerinden pek çoğu yapılabilmektedir. Kredi kartı borcunuzu sorgulamak için kredi kartınızın yanında olması ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra menülerden ‘Kredi Kartı İşlemleri’ bölümünden ‘Hesap Özeti’ ekranına geçerek borcunuzu hemen öğrenebilirsiniz. Güvenliğiniz için kredi kartı şifrenizi hiç kimseye vermeyiniz gerekirse en yakın şubeye giderek yardım talep ediniz.

Yapı Kredi Bankası kredi kartı borç sorgulama işlemlerini 7/24 çalışan telefon bankacılığı hizmetinden yararlanarak da yapabilmektesiniz. Bunun için 444 0 444 numaralı telefonu arayarak sesli menüyü takip etmeniz yeterlidir. İlk başta sizden müşteri numaranız telefon bankacılığı şifreniz istenecektir. Ayrıca yapı kredi’nin geliştirdiği ‘Beni Tanı’ sistemine kayıt olup cep telefonunuzu sisteme tanıttığınız takdirde sistem sizin kim olduğunuzu telefondan aradığınız an bilecektir. Sesli yanıt sistemini dinlemeye gerek kalmadan kart borcu sorgulama menüsünü hızlıca anlatmak gerekirse; 1′i tuşlayarak kredi kartı ana menüsüne girilir. Tekrar 1′i tuşlayarak son dönem hesap özeti bilgileri ödemeler ve ekstre talepleri bölümüne girilir ve oradan tekrar 1 tuşlanarak hesap özeti öğrenilir. Kısaca 1.1.1 ile son dönem hesap özetinize ulaşabilirsiniz.

Kredi borcunuzu sorgulayabileceğiniz diğer bir Yapı Kredi hizmeti de Mobil Bankacılık hizmetidir. Cep telefonunuza kolayca yükleyebileceğiniz sistem ile son derece güvenli 3 boyutlu koruma sistemine sahip olarak tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Menülerin kolay anlaşılabilir olması da işlemlerin hızlı olarak yapılabilmesine olanak vermektedir. Menüler içinde ‘kredi Kartları’ bölümünden ‘Borç sorgulama/ Hesap Özeti’ ekranını seçmeniz yeterli olacaktır. Mobil bankacılık sayesinde alışverişi yaptığınız anda daha mağazadan çıkmadan borcunuzu öğrenip alışverişinize bu yönde devam edebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası kredi kartı borç sorgulama işlemlerini yapabileceğiniz diğer bir yöntem de ‘İnternet Bankacılığı’. İlk başta www.sorgulamayapikredi.com adresine tıklamanız gerekmektedir. Sağ üst köşede bulunan menüden ‘İnternet Bankacılığı’nı seçerek ‘Kredi Kartı ile Giriş’ seçilirse kartın son 4 rakamı kart şifreniz ve müşteri numaranızla internet için başvuru yapmadan hesap özetinizi görebilirsiniz. Ayrıca diğer yöntem de borç sorgulama işlemi için internet bankacılığına başvurduğunuzda size verilen internet şifresine parolaya kredi kartı numarası veya müşteri numarasına ihtiyacınız olacak. Son derece güvenli ortamlarda işlem yapabileceğiniz bu sistem ile internetin bulunduğu her ortamda rahatlıkla borcunuzu öğrenebilirsiniz. Rahat ve kolay kullanımlı menüleriyle pratik bir şekilde kredi kartı borcunuzu sorgulayarak limitinizi belirleyebilir ve bütçenizi aşmadan keyifli alışverişler yapabilirsiniz.